Smågrupper og nære relasjonar

I vår barnehage er me opptekne av å dele barna i mindre grupper kvar dag , og å byggje nære relasjonar til barn, foreldre og kvarandre.

Dei vaksne skal møta barna på deira nivå ut frå alder og modning. Barn skal bli anerkjend for den dei er. Dei skal møte utfordringar og omsorg i kvardagen sin.

Dei vaksne skal  sikra at barna vert delt inn i  små grupper kvar einaste dag.  Me meinar dette

er ein god metode der at alle barn vert sett og høyrde i kvardagen. At det er ein god metode for å skape tette og nære relasjonar til kvar enkelt .  Ein god metode for

å kvalitet sikre barns medverknad ,og for å ta vare på vennskap og å

danne vennskap.